SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER GÆLDENDE FOR ERHVERV OG DET OFFENTLIGE
(17-09-2020)

Salgs- og leveringsbetingelserne for Nortex A/S, gælder for alle ordrer – og har forrang frem for andre betingelser mv. fra en kunde – medmindre Salgs- og leveringsbetingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Salgs- og leveringsbetingelserne kan løbende ændres uden varsel.

TILBUD
Tilbud er, hvor intet andet er aftalt, bindende for Nortex i 30 dage.

ORDREBEKRÆFTELSE
Når en ordre afgives, er den bindende for kunden. Ved Nortex skriftlige bekræftelse af ordren er der indgået en bindende aftale om salg og levering af produkterne. Ordren bekræftes med forbehold for adgang til varer og råmaterialer mv. Hvis uforudsete problemer opstår, eller der modtages en utilfreds-stillende kreditvurdering af kunden efter ordrebekræftelsen, er Nortex berettiget til at annullere ordren uden ansvar af nogen art. Kundens annullering af den bekræftede ordre kan kun ske med forudgående skriftligt samtykke fra Nortex.

LEVERINGSBETINGELSER
Produkterne leveres i overensstemmelse med ICC Incoterms 2010 EXW Nortex, medmindre anden konkret aftale foreligger.

LEVERINGSTIDSPUNKT OG FORSINKELSE
Leveringstidspunktet anføres i ordrebekræftelsen. Nortex er berettiget til at udskyde leveringen med 14 dage, men skal straks orientere kunden om udskydelsen. I tilfælde af force majeure, jf. nedenfor, må leveringstidspunktet dog udskydes, indtil forhindringen ophører, og almindelig handel og transport atter er mulig.

EJENDOMSFORBEHOLD
Nortex forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil kunden har foretaget fuld betaling. Alle omkostninger forbundet med håndhævelsen af ejendoms-forbeholdet bæres af kunden.

PRISER
Nortex priser er anført i DKK og er ekskl. moms. Priserne er med forbehold for ændringer i toldsatser, andre afgifter og valutakursudsving og må forhøjes, indtil levering sker. Nortex vil oplyse kunden om alle prisændringer. Kunden fastsætter frit sin videresalgspris.

BETALING
Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling fra kunden til Nortex ske mod faktura og er forfalden 14 dage fra fakturadato. I tilfælde af forsinket betaling tillægges morarente efter gældende dansk lovgivning. Nortex må udskyde enhver levering af ordrer eller annullere ordrer skriftligt, og uden at pådrage sig noget ansvar herfor, hvis kunden har ubetalte, forfaldne betalinger vedrørende tidligere ordrer. Ethvert tab for Nortex som følge heraf skal kompenseres fuldt ud af kunden. Der kan ikke betales med rabatgivende betalingskort af nogen art.

INDSIGELSER
Alle indsigelser skal indgives skriftligt og skal modtages af Nortex senest 8 dage efter levering eller – i tilfælde af forsinkelse – forventet levering af produkterne. I tilfælde af ikke-synlige mangler skal indsigelsen indgives senest 8 dage fra tidspunktet, hvor manglen kunne være blevet opdaget ved grundig inspektion, dog inden 1 måned efter leveringsdagen. Hvis en del af ordren ikke er leveret eller er forsinket, eller hvis en del af ordren er mangelfuld, kan der alene ske annullering for denne del af ordren. Alle indsigelser skal være specifikke, dokumenterede og indeholde en præcis beskrivelse af indsigelsens indhold. Der kan ikke returneres varer uden forudgående skriftligt samtykke fra Nortex.

FORCE MAJEURE
Nortex er ikke ansvarlig, hvis følgende ikke-udtømmende force majeure hændelser indtræder og forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse: Krig og mobilisering; oprør og civil ulydighed; terrorisme; naturkatastrofer; strejke og lockout; varemangel; fejl, mangler eller forsinkelse i leverancer fra underleverandører eller hvis underleverandører på anden måde er påvirket af forholdene; brand; mangel på transportmidler; valutarestriktioner; import- og eksportrestriktioner; død, sygdom eller fravær hos nøglemedarbejdere; computervirus; eller andre omstændigheder, som er uden for Nortex direkte kontrol. I sådanne tilfælde er den ramte, Nortex, berettiget til at udskyde sin opfyldelse af forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt, eller alternativt til at annullere aftalen helt eller delvist uden at påtage sig noget ansvar herfor.

ANSVARSBEGRÆNSNING
Nortex skal, I det omfang dette er tilladt under relevant lovgivning, og desuagtet hvilket grundlag der måtte være for kravet, herunder produktansvar, ikke være ansvarlig for produktansvar eller for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, tab af overskud eller nogen anden form for tab. Under alle omstændigheder svarer det maksimale ansvar for Nortex til en tilbagebetaling til kunden af beløbet betalt for den forsinkede eller mangelfulde del af ordren.

LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen er undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til de enhver tid gældende internationale privatretlige regler i det omfang, anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.

For kunder som ikke er etableret inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS]: Enhver tvist, som måtte opstå af eller i forbindelse med aftalen, herunder enhver tvist vedrørende eksistensen, gyldigheden eller ophør heraf, skal afgøres ved voldgift ved det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Voldgiftsretten skal sættes i Danmark, og sproget for voldgiftssagen skal være dansk. Voldgiftssagen og kendelsen skal uden tidsbegrænsning være fortrolige. Det er aftalt, at der ikke kan ske nogen form for appel vedrørende et juridisk spørgsmål til en domstol.

For kunder som er etableret inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS]: Enhver tvist, som måtte opstå af eller i forbindelse med aftalen, herunder enhver tvist vedrørende eksistensen, gyldigheden eller ophør heraf, skal afgøres ved en dansk domstol i retskredsen for Nortex hovedkontor. Selv hvis Nortex har indledt retssag mod kunden, må Nortex på ethvert tidspunkt vælge at indbringe tvisten for en voldgiftsret ved det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Voldgiftsretten skal sættes i Danmark, og sproget for voldgiftssagen skal være dansk. Voldgiftssagen og kendelsen skal uden tidsbegrænsning være fortrolige. Det er aftalt, at der ikke kan ske nogen form for appel af kendelsen vedrørende et juridisk spørgsmål til en domstol.

I tilfælde af, at inddrivelse er nødvendig fra Nortex side, kan Nortex til enhver tid vælge at inddrive gælden ved kundens hjemting i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.